skip to Main Content

Affiliate voorwaarden

Open en eerlijk zakendoen

De doelstelling van het affiliate programma is om affiliate partners, lees adverteerders ruimschoots te belonen voor hun promotie van alle FOTO360xs services. De commisie-structuur ziet er als volgt uit: een van te voren afgesproken vaste vergoeding voor elke  succesvolle afronding en gevalideerde gratis A/B Webshop Test. Plus een procentuele vergoeding van de daaruit vloeiende verkoop voor een vastgestelde periode. Daarnaast is het ook mogelijk om additionele commissie te ontvangen gekoppeld aan speciale promotie campagnes, volume afspraken of een langere periode.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Het affiliate marketing campagne aanbod van de adverteerder

Artikel 4 – De affiliate overeenkomst

Artikel 5 – Conformiteit

Artikel 6 – Prijsafspraken

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Aansprakelijkheid affiliate

Artikel 9 – Aansprakelijkheid Adverteerder

Artikel 10 – Klachtenprocedure

Artikel 11 – Gebruik van contactgegevens

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Bijlage – Checklist Affiliate Marketing Campagne

 

Artikel 1 – Definities

Affiliate: de natuurlijke of rechtspersoon die het product of de dienst van de adverteerder op basis van een affiliate overeenkomst via zijn online kanaal (website, email bestand, banner netwerk, applicatie of enig ander interactief medium) promoot;

Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die zijn affiliate programma uitzet om affiliate overeenkomsten te sluiten met de affiliate;

Affiliate programma: het affiliate programma dat de adverteerder voor bepaalde producten en diensten met betrekking tot welke hij affiliate overeenkomsten wenst te sluiten met affiliates;

Affiliate overeenkomst: de overeenkomst tussen adverteerder en affiliate waarin de voorwaarden, duur en condities zijn vastgelegd waaronder de affiliate de door de adverteerder aangewezen producten en/of diensten op zijn media promoot en de beloning van de affiliate is vastgelegd voor de resultaten die hij via zijn online kanaal of website voor de adverteerder genereert;

Affiliate kanaal: de online marketing methodiek die een affiliate hanteert ter promotie van het affiliate programma campagne van een adverteerder.

Checklist: de in de bijlage bij deze affiliate voorwaarden opgenomen lijst van aandachtspunten en afspraken zoals deze door de adverteerder voor het uitzetten van een affiliate programma en vóór het sluiten van de affiliate overeenkomst aan de affiliate wordt voorgelegd;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de adverteerder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze affiliate voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de affiliate en de adverteerder.
 2. Voordat de affiliate overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze affiliate voorwaarden aan de adverteerder digitaal beschikbaar gesteld. De affiliate overeenkomst wordt digitaal gesloten.

Artikel 3 – Het affiliate marketing campagne aanbod van de adverteerder

 1. Het stelt ter vaststelling van het affiliate programma dat de adverteerder aan de affiliates de checklist ter beschikking stelt.
 2. Aan de hand van de checklist stelt de adverteerder zijn affiliate programma op aan de affiliate.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden affiliate programma en is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de affiliate mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de adverteerder niet.
 4. Het aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de affiliate voldoende duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in ieder geval:

– de identiteit van de adverteerder;

– de producten en diensten van de adverteerder waarop het affiliate programma ziet, de begin en einddatum van de affiliate marketing campagne en de termijn voor aanvaarding van het aanbod; – het advertentiemateriaal dat de adverteerder aan de affiliate ter beschikking stelt en toestaat te gebruiken om de diensten en producten van de adverteerder te promoten;

– de affiliate kanalen die de adverteerder de affiliate toestaat te gebruiken om de diensten en producten van adverteerder te promoten;

– eventuele wettelijke regelingen en beperkingen uit de wet of de Nederlandse Reclame Code, die de affiliate bij het gebruik van het ter beschikking gestelde advertentiemateriaal dient na te leven en in acht dient te nemen;

– het vergoedingsmodel dat gehanteerd wordt voor de beloning van de affiliate voor elke transactie die hij via zijn online kanaal of website bij de adverteerder genereert ten aanzien van de producten en diensten van de adverteerder waarop het affiliate programma ziet;

– de wijze waarop en periode gedurende welke wordt vastgesteld dat de activiteiten van de affiliate hebben geleid tot een transactie bij de adverteerder ten aanzien van de producten en diensten waarop het affiliate marketing programma ziet;

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en door wie (adverteerder of affiliate netwerk) de acceptatie van de affiliate tot de affiliate overeenkomst geschiedt.

Artikel 4 – De affiliate overeenkomst

 1. De affiliate overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van acceptatie door de adverteerder van de aanvaarding door de affiliate van het affiliate marketing aanbod van de adverteerder en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De adverteerder en bevestigt onverwijld aan de affiliate de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en de acceptatie van de affiliate tot de affiliate overeenkomst.
 3. De overeenkomst geschiedt elektronisch en treft de adverteerder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen deze voor een veilige webomgeving. De betaling door de adverteerder zal elektronisch betalen aan de affiliate, en zal daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De adverteerder kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de affiliate aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de affiliate overeenkomst kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de affiliate overeenkomst. Indien de adverteerder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de affiliate overeenkomst niet aan te gaan, zijn zij gerechtigd gemotiveerd de aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Conformiteit

 1. De adverteerder staat er voor in dat de door hem op het affiliate marketing campagne en de aan de affiliate ter beschikking gestelde marketing tools voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen gesteld in de Nederlandse Reclame Code voor het maken van reclame voor de door de adverteerder in deze campagne aangeboden producten en diensten.

 Artikel 6 – Prijsafspraken

 1. Gedurende de in het aanbod van de adverteerder vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, andere overheidsmaatregelen, dwingende wettelijke regelingen of bepalingen of door onvoorziene substantiële verhogingen door toeleveranciers van de adverteerder.
 2. De in het aanbod van de adverteerder genoemde prijzen voor de daarin genoemde diensten zijn inclusief

Artikel 7 – Betaling

 1. Voor zover niet anders overeengekomen, dienen de adverteerder de verschuldigde bedragen te voldaan aan de affiliate binnen 14 dagen na het versturen van de maandelijke commisie-overzicht aan de affiliate.
 2. Indien de adverteerder na ommekomst van de in het vorige lid genoemde termijn de verschuldigde bedragen niet heeft betaald, geraakt hij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment in verzuim en heeft de affiliate recht op vergoeding van de wettelijke rente over de termijn dat de adverteerder met zijn betaling in gebreke.
 3. Het commisie-overzicht, te betalen aan de affiliate,  behelst de totale vergoeding ter afronding voor een gratis A/B Webshop test. Plus de afgesproken procentuele vergoeding van de daaruit vloeiende verkoop voor die desbetreffende maand.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid affiliate

 1. De aansprakelijkheid van de affiliate voor schade van de adverteerder als gevolg van een tekortkoming van de affiliate in de nakoming van de affiliate overeenkomst is te allen tijde beperkt tot directe door de adverteerder als gevolg van de tekortkoming geleden vermogensschade en tot ten hoogste een bedrag van € 1000,= per affiliate overeenkomst.
 2. De adverteerder draagt er zorg voor dat de aansprakelijkheid van de affiliate voor schade van de adverteerder als gevolg van een tekortkoming van de affiliate in de nakoming van de affiliate overeenkomst en de beperking van deze aansprakelijkheid tot de in het vorige lid genoemde schade en som, duidelijk en helder worden vastgelegd in de affiliate overeenkomst.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid Adverteerder

 1. De adverteerder vrijwaart de affiliate voor aanspraken van derden die gegrond zijn op het gebruik dat de affiliate maakt van het door de adverteerder aan hem ter beschikking gestelde advertentiemateriaal.
 2. De aansprakelijkheid van de adverteerder voor schade van de affiliate als gevolg van een tekortkoming van de adverteerder in de nakoming van de affiliate overeenkomst is te allen tijde beperkt tot directe door de affiliate als gevolg van de tekortkoming geleden vermogensschade en tot ten hoogste een bedrag van € 1000,= per netwerkovereenkomst.

Artikel 10 – Klachtenprocedure

 1. De adverteerder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten van de affiliate over de totstandkoming en/of uitvoering van de affiliate overeenkomst overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de totstandkoming of uitvoering van de affiliate overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de reden voor de klacht door de affiliate is geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de adverteerder.
 3. Bij de adverteerde ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de adverteerder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer meer en uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Gebruik van contactgegevens

 1. De adverteerder zal alleen die gegevens van de affiliates inwinnen en bewaren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar contractuele verplichtingen. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van deze verplichtingen.
 2. De adverteerder draagt er zorg voor dat deze gegevens voldoende beschermd zijn tegen ongeoorloofde publicatie en misbruik.
 3. Op alle gegevens is de privacy verklaring van toepassing.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Indien geen expliciete afspraken zijn gemaakt over het toepasselijke recht, is op de overeenkomsten tussen de affiliate en de adverteerder het Nederlands recht van toepassing en is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitgesloten.
 2. Geschillen met betrekking tot het sluiten of de uitvoering van de overeenkomsten tussen het de affiliate en de adverteerder kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.

Artikel 13 – Criteria succesvolle afronding A/B Webshop Test

 1. Foto360xs valideerd altijd de A/B Webshop Test en heeft ten allen tijden het recht om de A/B Webshop Test als niet succesvol te definieeren zonder tussenkomst van de affiliate.
 2. De validatie is gebaseerd op het daadwerkelijk plaatsen van de interactie 360 graden product presentatie op een publieke website waar de producten te koop worden aangeboden door een webshop.
 3. De periode van de A/B Webshop Test zal niet langer duren dan maximaal 30 dagen, of er moet een uitzondering gemaakt zijn die overeengekomen is met de affiliate.
 4. Op het moment dat de A/B Webshop Test succesvol is afgerond en deze gevalideerd is, zal deze datum gecommuniceerd naar de affiliate en geldt deze als de startdatum waarop de procentuele vergoeding van de daaruit vloeiende verkoop voor een vastgestelde periode, ingaat.

 

Bijlage – Checklist Affiliate Marketing Campagne

 Programma

– Naam adverteerder volgens inschrijving KvK

– Naam van het programma

– URL Website (landings-pagina)

Vergoedingsmodel

– Setup Fee

– Het model: procentueel, absoluut, marge

– Affiliate vergoeding: per transactie (in euro of %)

– Overige vergoedingen: voor licenties, hosting, tracking, SEO etc.

– Additionele betalingen (Ja/Nee): voor- of achteraf.

Tracking

– Cookie tracking, IP tracking: dagen, maximale periode tracking na click, op basis van unieke ip adressen.

– Overige tracking (Ja/ Nee)

 Transacties

– Afkeur (Ja/ nee)

– Afkeurpercentage (%)

– Bevestingsperiode (dagen)

Advertentiemateriaal

– banners, artikelen, links (deep) plaatsen van een affiliate hyperlink om te verwijzen naar de website van de adverteerder.

– Bijwerken wel of niet toegestaan

– Hosting promotiemateriaal toegestaan door adverteerder, hostingbedrijf of andere partijen.

Affiliate kanalen

– Wel of niet toestaan op Adnetworks, Cash Back, email marketing, prijsvergelijkers, Search, Social media, Website.

Keyword policy

– Regels mbt Search affiliates (open/restricted/closed)

– Regels mbt SEO (Search Engine optimalisatie)

Back To Top
Aanmelding

Gratis A/B Webshop Test

Je contactgevens worden alleen gebruikt ter communicatie en niet gedeeld met derden. Voor meer details zie onze Privacy Voorwaarden.

We nemen spoedig contact me je op. Tot gauw!

[woocommerce_checkout]
360
close-link
error: