skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Eerlijk zakendoen

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: MakaNalu
Handelend onder de naam: Foto360XS
Emailadres: [email protected]
Kvk nummer: 75612410
BTW identificatienummer: NL001834068B48

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Foto360xs.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Foto360xs.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Foto360xs gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Foto360xs verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Foto360xs verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Foto360xs en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Foto360xs en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door Foto360xs gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Foto360xs is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen, aan Foto360xs wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Foto360xs zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Foto360xs niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Foto360xs gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Foto360xs van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering. 4. Eén maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de
website niet meer kosteloos uitgevoerd.
4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Foto360xs aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Na betaling ontvangt de opdrachtgever het 360° informatie pakket elektronische. Zie Artikel 11. ‘Werkwijze’ voor meer details.
6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant
ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
8. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,00. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Abonnementen
1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig abonnement met betrekking op domeinnamen, hosting, website onderhoud en website ondersteuning.
2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het maandelijks updaten en back-uppen van de website.
3. Met ondersteuning van de website wordt bedoeld het oplossen van inhoudelijke en functionele gerelateerde problemen op bestaande pagina’s.
4. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de opdrachtgever doorberekend.
5. Kosten van een abonnement gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het abonnement worden voldaan.
6. De opzegtermijn voor een abonnement is 2 maanden voor het einde van de abonnementsdatum. 3 maanden voor het einde van de abonnementsdatum ontvangt de opdrachtgever een herinnering. Bij geen schriftelijke reactie binnen de opzegtermijn van 2 maanden wordt het abonnement met dezelfde specificaties stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. Foto360xs mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. Foto360xs zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Foto360xs steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Foto360xs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Foto360xs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Foto360xs zijn verstrekt, heeft Foto360xs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Foto360xs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Foto360xs kenbaar behoorde te zijn.
5. Foto360xs zal diensten en producten opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen.
Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6. Indien door Foto360xs of door Foto360xs ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Foto360xs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk
1. Indien Foto360xs op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Foto360xs worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Foto360xs. Foto360xs is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voorzover voor de producten en diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Foto360xs opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Foto360xs van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging
1. Abonnementen kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Foto360xs kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Foto360xs gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
3. Foto360xs heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Foto360xs niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Foto360xs zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Foto360xs kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd
1. De doelstelling is om de opdrachtgever binnen één week online te krijgen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
4. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Werkwijze
1. De werkwijze omvat drie stappen: a) verzenden van het product naar Foto360xs, b) het bespreken van het proefexemplaar en c) het ontvangen van de definitieve content ter publicatie na betaling.

a. Verzenden product: Het product dient op kosten van de opdrachtgever verstuurd te worden naar Batterijweg 1, 3231 AA Brielle
b. Bespreken proefexemplaar: binnen een paar dagen na ontvangst van het prodcut ontvangt opdrachtgever een proefexemplaar die persoonlijk wordt besproken via een video call. In deze call bespreken ook alle specifieke wensen zoals de posititie van de hotspots, eventuele logo plaatsen en nog vele andere mogelijke opties.
c. Ontvangen Content ter publicatie: vervolgens retouneert Foto360xs het product naar de opdrachtgever. De kosten voor verzending zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Daarnaast ontvangt de opdrachtgever een preview versie van de product presentatie ter definitieve goedkeuring. Na ontvangst van het product door de opdrachtgever en een gegeven goedkeuring van de definitieve versie dient de betaling plaats te vinden alvorense het 360° informatie pakket elektronische verstuurd wordt naar de opdrachtgever. Het 360° informatie pakket omvat:
✔ Alle HighRes foto’s voor eigen gebruik.
✔ Alle html/css/js content, licentie voor 360 product viewer etc. voor eigen hosting.
✔ Uitgebreide instructies die nodig zijn om online te gaan.

Artikel 12. Copyright
1. Alle aan Foto360xs verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
2. Alle door Foto360xs ontwikkelde producten en diensten kunnen door Foto360xs voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Foto360xs en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van Foto360xs zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

Artikel 14. Overmacht
1. In geval van overmacht is Foto360xs gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. Foto360xs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Foto360xs geen invloed kan uitoefenen.
4. Foto360xs is nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de gegevens, bescheiden, foto’s e.d. – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Foto360xs of zijn leidinggevend personeel op directieniveau. De
wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de gebruiker verstrekte informatie c.q. bescheiden.

Artikel 15. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. Foto360xs heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 16. Derden
1. Foto360xs is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Foto360xs doorgevoerd.
2. Foto360xs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op het te vervaardige product of dienst voor de opdrachtgever. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. De door Foto360xs vervaardigde product of dienst is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door Foto360xs of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Foto360xs.

Artikel 18. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door Foto360xs slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Foto360xs verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Algemene voorwaarden | BTW identificatie nummer: NL001834068B48 | IBAN: NL82RABO0114568189

Back To Top
Aanmelding

Gratis A/B Webshop Test

Je contactgevens worden alleen gebruikt ter communicatie en niet gedeeld met derden. Voor meer details zie onze Privacy Voorwaarden.

We nemen spoedig contact me je op. Tot gauw!

[woocommerce_checkout]
360
close-link
error: Deze content is beschermd!!