skip to Main Content

Algemene voorwaarden

 

Versie: 2.4
Opsteldatum: 12/01/2022

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: MakaNalu
Handelend onder de naam: Foto360XS
Emailadres: info@foto360xs.nl
Kvk nummer: 75612410
BTW identificatienummer: NL001834068B48
IBAN: DE63100110012624779395 |BIC: NTSBDEB1XXX

Dit zijn de algemene voorwaarden van FOTO360xs gevestigd aan Molenstraat 64 in Axel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 75612410 en online te bezoeken via https://www.foto360xs.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor de levering van diensten die wordt gesloten tussenFOTO360xs  en de natuurlijke- of rechtspersonen die de diensten afnemen (hierna: “Opdrachtgever”).

FOTO360xs en Opdrachtgever worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en individueel als de “Partij”.

In het kader van de diensten van FOTO360xs kunnen mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst die op deze verwerking van toepassing is, is opgenomen in Bijlage 1 en maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden van FOTO360xs worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van Foto360xs die de diensten afneemt.

1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Foto360xs.

1.3 Account: iedere gebruikersinterface waarmee de Opdrachtgever, na het invoeren van logingegevens, (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor en door de opdrachtgever opgeslagen bestanden zelf.

1.4 Website: de website van FOTO360xs, bereikbaar via het domein www.foto360xs.nl

1.5 Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

1.6 Diensten: de producten en/of diensten die FOTO360xs aan Opdrachtgever zal leveren krachtens een Overeenkomst.

1.7 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.8 Klantdata: alle gegevens die door opdrachtgever (of de eindgebruikers van de Diensten) worden opgeslagen via of met gebruik van de Diensten, of die anderszins door opdrachtgever (of de eindgebruikers van de Diensten) aan FOTO360xs beschikbaar worden gesteld.

1.9 Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

1.10 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen FOTO360xs en Opdrachtgever op grond waarvan FOTO360xs Diensten levert aan Opdrachtgever en waar deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel van uitmaken.

1.11 Service Level Agreement: de eventuele tussen Partijen gesloten nadere overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de geleverde Diensten, welke gekoppeld wordt aan concrete en meetbare kernprestatie-indicatoren.

1.12 Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen Met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere categorieën gegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”), of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

1.13 Verwerkersovereenkomst: de eventuele tussen Partijen gesloten nadere overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de omgang met en beveiliging van persoonsgegevens, welke in een zodanig geval in de plaats treedt van Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Foto360xs gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Foto360xs verrichtte handelingen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Foto360xs verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Foto360xs en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Foto360xs en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.6 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever of andere nadere afspraken tussen Leverancier en Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.7 Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben in het geval van tegenstrijdigheden.

2.8 Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Diensten. Indien dat het geval is, gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de (algemene) voorwaarden van de betreffende derde met terzijdestelling van de daarvan afwijkende voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden.

2.9 In het geval van tegenstrijdigheden tussen de van toepassing zijnde documenten, geldt de onderstaande rangorde. Voor het overige gelden de documenten aanvullend op elkaar.

 1. Overeenkomst;
 2. Service Level Agreement (indien van toepassing);
 3. aanvullende voorwaarden (indien van toepassing);
 4. Algemene Voorwaarden;
 5. Verwerkersovereenkomst (indien van toepassing).

 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 De door Foto360xs gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 Foto360xs is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen, aan Foto360xs wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Foto360xs zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Foto360xs niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
4.1 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Foto360xs gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
4.2 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Foto360xs van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4.3 Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering. 4. Eén maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de
website niet meer kosteloos uitgevoerd.
4.4 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Foto360xs aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.5 Na betaling ontvangt de opdrachtgever het 360° informatiepakket elektronische. Zie Artikel 12. ‘Werkwijze’ voor meer details.
4.6 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.7 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze Opdrachtgever
ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de Opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.
4.8 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,00. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Abonnementen
5.1 Deze voorwaarden gelden voor een maandelijks abonnement met betrekking op domeinnamen, hosting, website onderhoud en website ondersteuning.
5.2 Met onderhoud van de website wordt bedoeld het maandelijks updaten en back-uppen van de website.
5.3 Met ondersteuning van de website wordt bedoeld het oplossen van inhoudelijke en functionele gerelateerde problemen op bestaande pagina’s.
5.4 In alle andere gevallen worden de kosten op uur-basis aan de opdrachtgever doorberekend.
5.5 Kosten van een abonnement gelden voor één maand en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het abonnement worden voldaan.
5.6 De opzegtermijn voor een abonnement is één maand voor het einde van de abonnementsdatum. 3 dagen voor het einde van de abonnementsdatum ontvangt de opdrachtgever een herinnering. Bij geen schriftelijke reactie binnen de opzegtermijn van één  maand wordt het abonnement met dezelfde specificaties stilzwijgend verlengd met één maand.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
6.2 Foto360xs mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

 Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Foto360xs zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
7.2 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Foto360xs steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
7.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Foto360xs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Foto360xs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Foto360xs zijn verstrekt, heeft Foto360xs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.4 Foto360xs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Foto360xs kenbaar behoorde te zijn.
7.5 Foto360xs zal diensten en producten opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen.
Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
7.6 Indien door Foto360xs of door Foto360xs ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.7 Opdrachtgever vrijwaart Foto360xs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk
8.1 Indien Foto360xs op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Foto360xs worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Foto360xs. Foto360xs is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
8.2 Voor zover voor de producten en diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Foto360xs opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
8.3 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Foto360xs van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging
9.1 Abonnementen kennen een minimale looptijd van 1 maand en worden iedere maand stilzwijgend verlengd met 1 maand. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
9.2 Foto360xs kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Foto360xs gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
9.3 Foto360xs heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Foto360xs niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Foto360xs zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Foto360xs kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd
10.1 De doelstelling is om de opdrachtgever binnen één week online te krijgen.
10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
10.3 Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Accounts
11.1 Indien zulks onderdeel is van de Diensten, zal FOTO360xs Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst toegang tot een Account verschaffen door het verstrekken van logingegevens, of door Opdrachtgever gelegenheid te bieden zijn eigen logingegevens aan te maken.

11.2 Alle Accounts en de bijbehorende logingegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet gedeeld worden met derde partijen.

11.3 Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, of indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant direct alle maatregelen te nemen die nodig en wenselijk zijn om misbruik te voorkomen dan wel te (doen) staken. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van de logingegevens of het blokkeren van het Account. Ook dient Opdrachtgever direct melding te maken bij Leverancier, zodat deze eventueel aanvullende maatregelen kan nemen.

Artikel 12. Werkwijze
12.1 De werkwijze omvat drie stappen: a) verzenden van het product naar Foto360xs, b) het bespreken van het proefexemplaar en c) het ontvangen van de definitieve content ter publicatie na betaling.

 1. Verzenden product: Het product dient op kosten van de opdrachtgever verstuurd te worden naar Batterijweg 1, 3231 AA Brielle
  b. Bespreken proefexemplaar: binnen een paar dagen na ontvangst van het product ontvangt opdrachtgever een proefexemplaar die persoonlijk wordt besproken via een video call. In deze call bespreken ook alle specifieke wensen zoals de positie van de hotspots, eventuele logo plaatsen en nog vele andere mogelijke opties.
  c. Ontvangen Content ter publicatie: vervolgens retourneert Foto360xs het product naar de opdrachtgever. De kosten voor verzending zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Daarnaast ontvangt de opdrachtgever een preview versie van de product presentatie ter definitieve goedkeuring. Na ontvangst van het product door de opdrachtgever en een gegeven goedkeuring van de definitieve versie dient de betaling plaats te vinden alvorens het 360° informatiepakket elektronische verstuurd wordt naar de opdrachtgever. Het 360° informatiepakket omvat: foto’s voor eigen gebruik + html/css/js content, licentie voor 360 product viewer etc. voor eigen hosting + Uitgebreide instructies die nodig zijn om online te gaan.

Artikel 13. Gebruiksregels
13.1 Het is de Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of FOTO360xs van toepassing zijnde wet of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
13.2 Het is (of dit nu legaal is of niet) verboden om met gebruikmaking van de Diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:

 1. een kwaadaardige inhoud (zoals virussen, malware of andere schadelijke software) bevatten of een verwijzing hiernaar bevatten;
 2. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatdragend zijn;
 3. informatie bevatten over (of die behulpzaam kunnen zijn bij) het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of een andere grondslag verwerken van persoonsgegevens van derden; of
 5. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten.

13.3 Het is de Opdrachtgever slechts toegestaan om met gebruik van de Diensten (ongevraagde) commerciële, charitatieve of ideële communicatie te verspreiden met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
13.4 Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is toegestaan voor zover dit geen overlast of andere overtreding van deze Algemene Voorwaarden oplevert en slechts voor zover deze mogelijkheid in de Overeenkomst niet is uitgesloten.
13.5 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van FOTO360xs of overige klanten. Het is de Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Leverancier, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks FOTO360xs, zijn klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
13.6 Opdrachtgever vrijwaart FOTO360xs en zal FOTO360xs schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of het Materiaal dat door Opdrachtgever, de klanten van Opdrachtgever en of andere derden, geplaatst wordt op of verspreid wordt via de Dienst.
13.7 Indien naar het oordeel van FOTO360xs hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is FOTO360xs gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. FOTO360xs mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever, indien en voor zover Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
13.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Opdrachtgever de Diensten niet gebruiken voor Toepassingen Met Verhoogd Risico.
13.9 Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van FOTO360xs dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten doorOpdrachtgever.

 Artikel 14. Kennisgeving en verwijdering
14.1 Indien een derde Leverancier erop wijst of als FOTO360xs zelf constateert dat er met gebruik van de Diensten bepaalde materialen worden opgeslagen of verspreid waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden of waardoor anderszins onrechtmatig of in strijd met wet- en regelgeving of de Overeenkomst wordt gehandeld, zal Leverancier de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding.
14.2 FOTO360xs zal Opdrachtgever in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren en zo nodig maatregelen te nemen. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan FOTO360xs zelf alle redelijke maatregelen nemen om de overtreding te beëindigen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde gegevens worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt, of dat de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd. In spoedeisende gevallen (bijvoorbeeld wanneer FOTO360xs meldingen ontvangt omtrent de mogelijke aanwezigheid van kinderpornografie) kan FOTO360xs direct ingrijpen, zonder Opdrachtgever te waarschuwen en  tot verwijdering of blokkade overgaat van de onrechtmatige materialen. Wel blijven in dat geval de wettelijke (opschortings)rechten van FOTO360xs onverkort van toepassing.
14.3 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare materialen, dan is Leverancier gerechtigd hiervan aangifte te doen. FOTO360xs kan hierbij de betreffende materialen en alle relevante informatie over Opdrachtgever en derden (waaronder klanten van Opdrachtgever) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Leverancier verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
14.4 FOTO360xs is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever, diens klanten of de eindgebruikers als gevolg van een afsluiting van de Diensten of het verwijderen van materialen in het kader van de in dit artikel beschreven procedure.
14.5 FOTO360xs is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Klant of de betreffende eindgebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.
14.6 Opdrachtgever vrijwaart FOTO360xs voor eventuele claims van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de materialen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen of verspreid een inbreuk maken op diens rechten dan wel anderszins onrechtmatig zijn.

Artikel 15. Installatie en configuratie van software
15.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de installatie en configuratie van de Diensten. Leverancier kan kosten in rekening brengen bij opdrachtgever voor eventuele ondersteuning in dit kader.
15.2 Behoudens en voor zover dit uit de aard van de Dienst volgt (bijvoorbeeld in het geval van JUST hosting), heeft Opdrachtgever niet het recht om zelfstandig aanpassingen te maken of om software te installeren binnen door FOTO360xs beheerde Diensten zonder schriftelijke toestemming van FOTO360xs.
15.3 Indien en voor zover de Diensten (mede) betrekking hebben op het installeren en/of configureren van software, is Artikel 15.4 van toepassing.
15.5 Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan FOTO360xs heeft gemeld en FOTO360xs deze schriftelijk heeft goedgekeurd. FOTO360xs kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 16. Copyright
16.1 Alle aan Foto360xs verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.
16.2 Alle door Foto360xs ontwikkelde producten en diensten kunnen door Foto360xs voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

 Artikel 17. JUST-hosting
17.1 Indien en voor zover de Diensten (mede) betrekking hebben op JUST-hosting, zijn de bepalingen van dit Artikel 17 van toepassing.
17.2 JUST-hosting betreft een eenvoudige-hosting dienst voor het opslaan en toegankelijk (alleen lezen) maken van bestanden richting het publiekelijke domain. Deze bestanden zijn statisch van aard gedurende de contractperiode en alleen gerelateerd aan de diensten van FOTO360xs.
17.3 Op deze dienst is de Fair use beleid van toepassing, zie Artikel 18.
17.4 FOTO360xs heeft het recht om van hosting-provider te veranderen zonder toestemming te krijgen van Opdrachtgever. Bij verandering wordt de Opdrachtgever door FOTO360xs vooraf geïnformeerd.
17.5 De huidige dienst is gebaseerd op de hosting van de volgende ingeschakelde toeleveranciers, aangeduid met de term “Verwerker” (zie bijlage 1 Verwerking van persoonsgegevens):
a) WebRotate 360 Leverancier van de 360 graden software en hosting onder het label PixRiot. Verenigde Staten https://www.webrotate360.com/
b) Argeweb Leverancier van webhosting diensten. Nederland https://www.argeweb.nl/
17.6 In geval de in Artikel 17.5 vermelde leveranciers hun dienstverlening niet leveren door bijvoorbeeld downtime, geplande onderhoudswerkzaamheden of door calamiteiten kan FOTO360xs op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten.
17.6 FOTO360xs streeft ernaar om downtime van de omgeving te voorkomen en indien mogelijk de Opdrachtgevers vooraf te informeren.
17.7 Prijzen, bestandsgrote, duur en in dien van de toepassing additionele specificaties, van de JUST-hosting dienst wordt vastgelegd in de aanbieding tussen Opdrachtgever en FOTO360xs.
17.8 FOTO360xs is verantwoordelijk voor het maken van backup bij aanvang van de dienst. In geval er wijziging tussentijds plaats doorgevoerd door FOTO360xs vindt eveneens een backup plaats.
17.9 Ingeval van onvoorziene omstandigheden zoals faillissement toeleverancier(s), beëindiging onderneming FOTO360xs, zal FOTO360xs ruimschoots van tevoren de Opdrachtgever informeren en de gelegenheid bieden alle bestanden te downloaden en zelf te hosten, dit tegen een redelijke vergoeding.

 Artikel 18. Fair Use beleid
Indien er bij de dienstverlening geen limieten zijn gesteld aan de voor de Opdrachtgever beschikbare capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag of stroom) is op de aangeboden prijsstelling ons fair use beleid van toepassing. Dit beleid houdt in dat iedere Opdrachtgever maximaal anderhalf keer de capaciteit mag gebruiken die andere opdrachtgever die dezelfde of vergelijkbare diensten bij ons afnemen onder vergelijkbare omstandigheden gebruiken. Het daadwerkelijke klantgemiddelde wordt door ons maandelijks bepaald aan de hand van het capaciteitsgebruik door soortgelijke opdrachtgevers.

Indien het fair use beleid wordt overschreden, zal FOTO360xs de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. Indien een Opdrachtgever meermaals (meer dan één keer) het fair use beleid heeft overschreden mogen wij de gehanteerde prijsstelling voor toekomstige maanden naar rato aanpassen, waarbij de aanpassing in alle redelijkheid zal plaatsvinden. Indien wij tot aanpassing besluiten zullen wij dit in de week voorafgaand aan de wijziging de betreffende Opdrachtgever kenbaar maken.

Wijziging van de prijsstelling op deze gronden geeft een Opdrachtgever in beginsel niet het recht om de overeenkomst op te zeggen. Mocht de Opdrachtgever echter bezwaar hebben tegen de doorgevoerde wijziging kan zij dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. FOTO360xs zal dan met de Opdrachtgever in gesprek treden om tot een oplossing te komen en de wijziging eventueel heroverwegen.

Mochten we ook dan niet tot een passende oplossing komen, dan verkrijgt de Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de wijziging in werking treedt, tenzij FOTO360xs besluit de wijziging niet door te voeren. Indien FOTO360xs de wijziging van de prijsstelling niet doorvoert is FOTO360xs gerechtigd om (na berichtgeving aan de Opdrachtgever) het gebruik van de Diensten te beperken of te reduceren naar de toegestane capaciteit.

Als een Opdrachtgever het klantgemiddelde driemaal of meer heeft overschreden, dan mogen wij de overschrijding (gerekend vanaf tweemaal het klantgemiddelde) direct in rekening brengen en tevens aanpassing voor opvolgende kalendermaanden doorvoeren.

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid en vrijwaring
19.1 Foto360xs en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
19.2 De aansprakelijkheid van Foto360xs zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

Artikel 20. Overmacht
20.1 In geval van overmacht is Foto360xs gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
20.2 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
20.3 Foto360xs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam-registrant of anderen waarop Foto360xs geen invloed kan uitoefenen.
20.4 Foto360xs is nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de gegevens, bescheiden, foto’s e.d. – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Foto360xs of zijn leidinggevend personeel op directieniveau. De
wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de gebruiker verstrekte informatie c.q. bescheiden.

 Artikel 21. Diverse bepalingen
21.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
21.2 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
21.3 Foto360xs heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 Artikel 22. Derden
22.1 Foto360xs is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Foto360xs doorgevoerd.
22.2 Foto360xs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaam-registrant.

 Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud
23.1 Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op het te vervaardigen product of dienst voor de opdrachtgever. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
23.2 De door Foto360xs vervaardigde product of dienst is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
23.3 Door Foto360xs of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Foto360xs.

 Artikel 24. Privacy bepalingen
24.1 Uw persoonsgegevens worden door Foto360xs slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
24.2 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Foto360xs verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 

 

Bijlage 1| Verwerking van persoonsgegevens

Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. Alle met een beginhoofdletter geschreven begrippen hebben zowel in enkelvoud als in meervoud de betekenis zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.  FOTO360xs zal echter worden aangeduid met de term “Verwerker” en Opdrachtgever met de term “Verwerkingsverantwoordelijke”, onafhankelijk of Opdrachtgever zelf een verwerker is richting haar klanten. Indien definities worden gebruikt die overeenkomen met de definities in de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”), zullen deze definities dezelfde betekenis hebben. De inhoud van deze bijlage zal hierna worden aangeduid als “Verwerkersovereenkomst”.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2. Verwerker spant zich in om, in het kader van de hiervoor bedoelde werkzaamheden, de door of via Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken.
1.3. Verwerker levert primair hostingdiensten. Het verwerken van persoonsgegevens is hierbij een bijkomstigheid. In beginsel zal Verwerker de persoonsgegevens namelijk niet inzien. In dit kader kan gedacht worden aan het door Verwerkingsverantwoordelijke opslaan van gegevens op systemen van Verwerker. Hierdoor verwerkt Verwerker in veel gevallen automatisch alle categorieën persoonsgegevens en alle categorieën betrokkenen die Verwerkingsverantwoordelijke via de hostingdiensten opslaat.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker
2.1. Verwerker verwerkt gegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke voor de in artikel 1 bedoelde doeleinden. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.
2.2. Verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens handelen in overeenstemming met de AVG.
2.3. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte indien naar zijn oordeel instructies in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of anderszins onredelijk zijn.
2.4. Verwerker zal, indien dit redelijkerwijs binnen zijn invloedssfeer ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke bij het vervullen van diens wettelijke verplichtingen. Dit betreft het verlenen van bijstand bij het vervullen van diens verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG, zoals het verlenen van bijstand bij het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (“DPIA”) en een voorafgaande raadpleging bij een verwerking met een hoog risico. Verwerker mag de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.
2.5. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens
3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en Verwerker voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de AVG.
3.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens eerste verzoek melden om welk land of welke landen het gaat. Verwerker staat ervoor in dat er bij landen buiten de EER sprake is van een passend beschermingsniveau.

Artikel 4. Inschakelen van subverwerkers
4.1. Verwerker mag in het kader van de Verwerkersovereenkomst gebruik maken van subverwerkers.
4.2. De door Verwerker ingeschakelde subverwerkers ten tijde van het sluiten van deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen in Bijlage 1A. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, nieuwe of te wijzigen subverwerker(s), schriftelijk en binnen twee weken na verzending van de berichtgeving hierover van Verwerker schriftelijk gemotiveerd bezwaar te maken. Indien Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt, zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.
4.3. Bijlage 1A bevat tevens de identiteit en vestigingsplaats van de reeds ingeschakelde subverwerker(s).
4.4. Verwerker zal aan de ingeschakelde subverwerkers overeenkomstige verplichtingen opleggen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

Artikel 5. Geheimhoudingsplicht
5.1. Verwerker is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker worden verstrekt. Verwerker draagt ervoor zorg dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen, contractueel verplicht zijn tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan hij of zij kennisneemt.

Artikel 6. Meldplicht datalekken
6.1. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 van de AVG (hierna: “Datalek”). Daarbij zal Verwerker redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het Datalek te beperken en verdere en toekomstige Datelekken te voorkomen.
6.2. Verwerker zal bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, ten aanzien van (nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van) het Datalek.
6.3. De kennisgeving aan de Verwerkingsverantwoordelijke omvat, voor zover op dat moment bekend, in ieder geval:

 1. de aard van het Datalek;
 2. de (te verwachten) gevolgen van het Datalek;
 3. welke categorieën persoonsgegevens zijn getroffen door het Datalek;
 4. of en hoe de betreffende persoonsgegevens waren beveiligd;
 5. de (voorgestelde) maatregelen om de gevolgen van het Datalek te beperken of verdere Datalekken te voorkomen;
 6. de categorieën betrokkenen;
 7. het (geschatte) aantal betrokkenen; en
 8. eventueel afwijkende contactgegevens voor de opvolging van de melding.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen
7.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten uit Hoofdstuk III van de AVG richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
7.2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker, indien Verwerkingsverantwoordelijke dit verlangt, medewerking verlenen voor zover dit mogelijk en redelijk is. Verwerker mag hiervoor redelijke kosten bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen.

Artikel 8. Beveiligingsmaatregelen
8.1. Verwerker zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens welke worden verwerkt ten dienste van Verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
8.2. Verwerker zal op verzoek een overzicht van de beveiligingsmaatregelen verstrekken. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen: a. Logische toegangscontrole, gebruikmakend van wachtwoorden of keys. b. Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging.
8.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
8.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 9. Controle
9.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de naleving van de verplichtingen van Verwerker in deze Verwerkersovereenkomst te laten controleren.
Verwerkingsverantwoordelijke kan dit maximaal eenmaal per jaar laten controleren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding gebonden is, ingeval sprake is van een redelijk, schriftelijk gecommuniceerd en gegrond vermoeden van overtreding van deze Verwerkersovereenkomst.
9.2. Indien er in een jaar reeds een controle door een onafhankelijke derde is uitgevoerd, kan Verwerker volstaan, in tegenstelling tot hetgeen is geregeld in het voorgaande lid, met het geven van toegang tot de relevante gedeelten van het rapport, indien er binnen datzelfde jaar wederom om een controle van naleving van de verplichtingen van Verwerker in de Verwerkersovereenkomst wordt verzocht.
9.3. Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke besluiten gezamenlijk over de datum, het tijdstip en de omvang van de controle.
9.4. De redelijke kosten voor het meewerken aan de controle worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren onafhankelijke derde altijd door Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen.
9.5. De controle en de resultaten daarvan zullen door de Verwerkingsverantwoordelijke vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 10. Beëindiging Verwerkersovereenkomst
10.1. Bij de beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker zonder onredelijke vertraging, op verzoek en kosten van Verwerkingsverantwoordelijke:

 1. de persoonsgegevens zoals zich op de infrastructuur (onder beheer) van Verwerker bevinden, terugbezorgen aan Verwerkingsverantwoordelijke; of
 2. de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk wissen.

 

Bijlage 1A | specificatie van de verwerking van persoonsgegevens en ingeschakelde derde(n)

OVERZICHT VAN INGESCHAKELDE DERDE(N) EN DIENS VERWERKINGSLOCATIE:
Google Inc. Gebruik van Google Analytics voor website analyse. Verenigde Staten

WebRotate 360 Leverancier van de 360 graden software en webhosting onder de naam PixRiot. Verenigde Staten https://www.webrotate360.com/

Chatra Leverancier van de chat software. Verenigde Staten https://chatra.com/

Argeweb Leverancier van webhosting diensten. Nederland https://www.argeweb.nl/

Back To Top
Aanmelding

Gratis A/B Webshop Test

Je contactgevens worden alleen gebruikt ter communicatie en niet gedeeld met derden. Voor meer details zie onze Privacy Voorwaarden.

We nemen spoedig contact me je op. Tot gauw!

[woocommerce_checkout]
360
close-link
error: